Между богатия и разнообразен археологически материал, открит по време на системните разкопки в ражона на крепостта Ряховец (1985 - 1988) и предшестващите ги теренни проучвания в предходните години, бе намерен и изобилен нумизматичен материал.

Анализирайки по периоди монетните емисии, намерени в крепостта още в самото начало става ясно, че макар и разнообразни по вид, хронология и номинали те биха могли условно да се разделят вътрешно на две основни групи.

Първата, която е значително по малобройна, обхваща всички антични монети, сечени в периода II век преди новата ера до последните десетилетия на VI от новата ера. Най – ранните монети в тази група са бронзови екземпляри, върху ядрото на които са представени стилизирани изображения на подобие на монетите на Филип II. До момента са открити три екземпляра, които се явяват най – ранни монети, открити в района на крепостта при археологически разкопки.

Значително по - голям е броят на монетите, датирани в периода III – V век, общо 24 екземпляра, като между тях само два екземпляра са бронзови, а всички останали са медни. Най – ранни между тях са бронзовите монети на Гордиан III (238 – 244) и Филип баща (244 – 249) сечени в монетарницата Адрианопол. Хронологически следващи са монетите на Лиций (253 – 268), Аврелиан (270 – 275), Диоклетиан (284 – 305), Максимилиан Херкулий (286 – 305), Константин I (306 – 337) и неговите наследници до Теодосий I (379 – 395), сечени в монетарницата на Хераклея и Константинопол. Някои от монетите на посочените императори са трудно определими поради силно корозиралата повърхност на едрата им.

Античните и ранновизантийски монети, намерени при крепостта Ряховец, рамкират близо осем вековен период от първата половина на II век преди новата ера до последните десетилетия на VI век. Монетите от първия етап на монетното обръщение на Ряховец очертават до голяма степен времето на икономическото благополучие на селището, търговските връзки и взаимоотношенията на неговото население. Нумизматичния материал от крепостта Ряховец позволява да се направи една обобщаваща характеристика на етапите на нейното съществуване. Тази периодизация до голяма степен е базирана и уточнена въз основа на съществуващите писмени извори. При изработването на тази периодизация са използвани данните получени от археологическите разкопки на Ряховец.

Всичко това позволява да бъдат разграничени пет етапа в създаването, развитието, съществуването и унищожаването на крепостта.

Откритите в Ряховец многобройни и разнообразни по своя произход монетни находки ни предоставят нови и интересни сведения за историческата съдба на населението обитавало този район. Заедно с това те внасят нови данни относно историческия път на крепостта и повратностите в нейното многовековно съществуване.